THANH CHƯƠNG ĐẤT CÁCH MẠNG - ĐẤT ANH HÙNG

 • Điều kiện tự nhiên:

  Nằm ở phía Tây của tỉnh Nghệ An, phía Bắc giáp huyện Đô Lương và huyện Anh Sơn, phía Nam giáp tỉnh Hà Tĩnh, phía Đông giáp huyện Nam Đàn, phía Tây và Tây Nam giáp huyện Anh Sơn và tỉnh Bôlykhămxay (nước CHDCND Lào) với đường biên giới quốc gia dài 53km.

  Diện tích tự nhiên của Thanh Chương là 1.128,8678 km2, xếp thứ 5 trong 20 huyện, thành, thị trong tỉnh.

  Địa hình Thanh Chương rất đa dạng. Tính đa dạng này là kết quả của một quá trình kiến tạo lâu dài và phức tạp. Núi đồi, trung du là dạng địa hình chiếm phần lớn đất đai của huyện. Núi non hùng vĩ nhất là dãy Giăng Màn, có đỉnh cao 1.026m, tạo thành ranh giới tự nhiên với tỉnh Bôlykhămxay (Lào).... Núi đồi tầng tầng lớp lớp, tạo thành những cánh rừng trùng điệp. Phía hữu ngạn sông Lam đồi núi xen kẽ, có dãy chạy dọc, có dãy chạy ngang, có dãy chạy ven bờ sông, cắt xẻ địa bàn Thanh Chương ra nhiều mảng, tạo nên những cánh đồng nhỏ hẹp. Chỉ có vùng Thanh Xuân, Võ Liệt, Thanh Liên là có những cánh đồng tương đối rộng. Phía tả ngạn sông Lam, suốt một giải từ chân núi Cuồi kéo cuống đến rú Dùng, núi đồi liên tiếp như bát úp, nổi lên có đỉnh Côn Vinh cao 199m, núi Nguộc (Ngọc Sơn) cao 109m.

  Trường Sơn đại ngàn dằng dặc - rừng nguyên sinh. Rào Cấy - sông Lam chảy qua nhiều huyện, xẻ dọc Thanh Chương tuôn về biển cả; lũ thì gầm gào, nhưng quanh năm trong xanh êm ả. Đôi bờ sông Lam mịn đất phù sa mướt xanh ngô, dâu, đậu, lạc. Tuy đất Thanh Chương thì trù phú nhưng con người Thanh Chương phải cật lực mới nuôi nổi mình. Có lẽ vì thế mà thời Lê Thánh Tông còn gọi miền đất này là vùng trại, một vùng lưu giữ lịch sử bằng tên nước, tên làng, vùng đất đầy sức tươi trẻ của hào khí dân tộc.

  Natural condition:

  Located in the west of Nghe An province, it borders Do Luong and Anh Son districts to the North, Ha Tinh province to the South, Nam Dan district to the East, Anh Son district and Bolykhamxay province to the West and Southwest. has a national border of 53km long.

  Thanh Chuong has a natural area of 1,128,8678 km2, ranking 5th among 20 districts, cities and towns in the province.

  Thanh Chuong's topography is very diverse. This diversity is the result of a long and complex tectonic process. Mountains and midlands are topographical forms that occupy most of the district's land area. The most majestic mountain is the Giang Man range, with a peak of 1,026m, making a natural boundary with Bolykhamxay province (Laos). On the right bank of Lam river, there are alternating hills and mountains, some running along, some running horizontally, some running along the riverside, cutting Thanh Chuong area into many pieces, creating narrow fields. Only the areas of Thanh Xuan, Vo Liet, and Thanh Lien have relatively large fields. On the left bank of the Lam River, during a tournament from the foot of Cuoi mountain to Ru Dung, the mountains and hills follow each other like upside down bowls, emerging 199m high Con Vinh peak and 109m high Ngu mountain (Ngoc Son). .

  Vast Truong Son - primeval forest. Rao Cay - Lam river flows through many districts, cuts along Thanh Chuong and then pours into the sea; The flood screams, but year round it is clear and calm. The banks of the Lam River are a strip of smooth alluvial land with the color of corn, strawberries, beans, and peanuts. Although Thanh Chuong land is rich, Thanh Chuong people have to work hard to support themselves. Perhaps that's why under Le Thanh Tong's time, he also called this land a camp area, an area that preserves history by the name of the country, the name of the village, the land full of youth of the national spirit.

Núi Nguộc - Ngọc Sơn - Thanh Chương

Dãy Giăng Màn (thuộc một phần địa bàn huyện Thanh Chương)

 • Truyền thống quê hướng

Trước năm 1930, nhân dân Thanh Chương đã từng hưởng ứng, tham gia cuộc khởi nghĩa chống nhà Đường do Mai Thúc Loan lãnh đạo, chặn hướng tiến quân ra Bắc của quân Nguyên Mông, ủng hộ quân Lê Lợi đánh tan quân Minh. Trong thời Vua Lê, chúa Trịnh, Thanh Chương là cứ điểm của nghĩa quân Nguyễn Hữu Cầu, là nơi đóng quân của nghĩa quân Lê Duy Mật. Nhân dân Thanh Chương ủng hộ phong trào Cần Vương, phong trào Đông Du…

Thanh Chương là mảnh đất giàu truyền thống cách mạng và yêu nước. Trong cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, nhân dân Thanh Chương đã đứng đầu, dậy trước, tổ chức các cuộc biểu tình, đấu tranh oanh liệt. Cuộc biểu tình lịch sử ngày 1/9/1930 là dấu mốc mở đầu cho cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh- Đỉnh cao của phong trào cách mạng 1930-1931 trong toàn quốc.

Bề dày lịch sử văn hóa, truyền thống yêu nước và cách mạng, truyền thống cần cù, chịu khó, hiếu học và khoa bảng đã tạo nên bản sắc văn hóa con người Thanh Chương. Mỗi ngọn núi, mỗi con sông, mỗi tên đất, tên làng đều ghi bao dấu tích lịch sử, bao kỳ tích anh hùng mà đến nay vẫn còn sục sôi khí thế đấu tranh vì công lý, vì bác ái của các bậc tiền nhân.

 • Tradition in the countryside

Before 1930, the people of Thanh Chuong had responded and participated in the uprising against the Tang Dynasty led by Mai Thuc Loan, blocked the direction of the invasion of the North by the Mongols, and supported the Le Loi army to defeat the Ming army. During the reign of King Le, Lord Trinh, Thanh Chuong was the stronghold of Nguyen Huu Cau's insurgent army, the place where Le Duy Mat's insurgent army was stationed. Thanh Chuong people support Can Vuong movement, Dong Du movement...

Thanh Chuong is a land rich in revolutionary and patriotic traditions. During the climax of the Nghe Tinh Soviet Union, under the leadership of the Party Committee, the people of Thanh Chuong took the lead, rose first, organized demonstrations and fought fiercely. The historic demonstration on September 1, 1930, was the opening mark for the Nghe Tinh Xo Viet movement - the pinnacle of the 1930-1931 revolutionary movement in the whole country.

The rich cultural history, patriotic and revolutionary traditions, industrious, hardworking, studious and scholarly traditions have created Thanh Chuong's cultural identity. Every mountain, every river, every land name, every village name bears many historical vestiges and heroic feats that until now are still boiling with the spirit of fighting for justice and charity of our ancestors.